Závěrečné práce

Bakalářské a diplomové práce, u kterých proběhla obhajoba, jsou v elektronické verzi zveřejňovány prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. Obhájené disertační a rigorózní práce jsou Univerzitní knihovnou zveřejňovány v tištěné i elektronické verzi. 

Tištěné verze prací jsou součástí prezenčního fondu Univerzitní knihovny UPa a najdete je ve studovně v 1. patře knihovny. K jejich vyhledání je třeba znát signaturu, která je uvedena u každého záznamu v Digitální knihovně UPa. 

Elektronické verze prací jsou nevýdělečně zveřejňovány prostřednictvím Digitální knihovny UPa. K většině záznamům prací je připojen jejich plný text, který je možné otevřít v souladu s jeho právy k přístupu. Do závěrečných prací, které mají odůvodněné omezení zpřístupnění, není možné nahlížet, omezení platí pro jejich tištěnou i elektronickou verzi. 

Informace pro studenty UPa

Veškeré informace k závěrečným pracím najdou studenti UPa na intranetu v sekci Knihovna. 

◦ vložení práce do IS STAG

◦ formální úprava závěrečné práce

◦ odložení zveřejnění závěrečné práce

◦ citace

◦ anotace a klíčová slova v angličtině

◦ text Prohlášení autora, šablony a další

 

Informace na intranetu

Digitální knihovna Univerzity Pardubice

Digitální knihovna je institucionální repozitář Univerzity Pardubice. 

Najdete zde:

◦ vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na UPa

◦ publikační činnost akademických pracovníků UPa 

◦ publikace vydané UPa 

 

Vyhledat v Digitální knihovně

Kontaktní osoba v Univerzitní knihovně: 

false

správce Digitální knihovny UPa
Mgr. Veronika Kolínová

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
false