Horizont 2020

Příjemci grantu z programu Evropské unie Horizont 2020 mají za povinnost:

1. uložit v repozitáři určeném pro ukládání vědeckých publikací strojově čitelnou elektronickou kopii publikované verze nebo finálního recenzovaného rukopisu přijatého k publikování (nejpozději v den publikování) a pokud možno i související data

2. zajistit otevřený přístup k publikaci (u vybraných projektů též k výzkumným datům) zelenou cestou (uložení do repozitáře) nebo zlatou (publikováním v otevřeném časopisu).

note Pravidla daná programem Horizont 2020 zařadila Rada pro výzkum, vývoj a inovace do Doporučení Rady k otevřenému přístupu (Open Access) na 291. zasedání Rady dne 28. února 2014.


Jste řešitelem projektu z programu Horizont 2020?

Vložte prostřednictvím OBD kopii publikované verze nebo finálního recenzovaného rukopisu, odkud bude záznam i s plným textem exportován do Digitální knihovny UPa. Informace o publikaci bude automaticky zanesena do OpenAIRE (oficiální portál publikací z programu Horizont 2020).


Byl/a jste řešitelem projektu ze 7RP?

Požádejte o zpětné financování otevřeného přístupu k již ukončeným projektům. Dotace se vztahuje pouze na plně otevřené (open access) časopisy, ne hybridní. O příspěvek lze zažádat na webu FP7 post-grant Open Access Pilot.  Pokyny pro žadatele, přeložené do češtiny, jsou k dispozici zde.

note Výsledky UPa z H2020 jsou uloženy v Digitální knihovně UPa v kolekci Horizont 2020.


Rychlé odkazy:

OpenAIRE (portál výstupů z projektů)

Horizon 2020 (oficiální stránky H2020)

Horizont 2020 (oficiální české stránky H2020)

Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (webové stránky spravované VŠB-TUO)

Duševní vlastnictví v projektech Horizont 2020 (publikace TC AV ČR)

Zenodo (datový repozitář výstupů z projektů FP7 a Horizont 2020)


Osobní údaje a politika otevřených výzkumných dat EK

Termín otevřená data znamená, že data jsou volně dostupná, opětovně použitelná a opětovně šiřitelná. Politika otevřených výzkumných dat Evropské komise (EK) požaduje, aby od ledna 2017 ze všech projektů Horizontu 2020 byla data otevřeně přístupná. Politika se zaměřuje především na data a metadata, která jsou potřebná k validaci výsledků zveřejněných ve vědeckých publikacích, ale také na další data, specifikovaná v plánu managementu dat (data management plan, DMP). Po řešitelích projektů EK vyžaduje, aby uložili výzkumná data do datových repozitářů a zajistili třetím stranám, aby mohly tato data těžit, využívat, reprodukovat a šířit. V určitých případech koncept volného využití výzkumných dat může být v konfliktu s pravidly ochrany dat, zejména pokud se jedná o osobní údaje. Nejlepší cestou, jak naplnit požadavky politiky a zároveň požadavky na ochranu osobních údajů, je cesta anonymizace výzkumných osobních dat předtím, než jsou otevřeně zpřístupněna.

note  nástroj Amnesia umožní anonymizaci osobních údajů, jako je např. jméno, rodné číslo atd.