Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt knihovna

Formální úpravu závěrečných prací, způsob jejich odevzdávání a zveřejňování na UPCE stanovuje stanovuje Směrnice č. 7/2019: Pravidla pro odevzdávání, zveřejňování a formální úpravu závěrečných prací

Závěrečné práce musí povinně obsahovat níže uvedené náležitosti:

a) Text na deskách (pouze tištěná verze)
Na deskách se povinně uvádí název vysoké školy a fakulty, označení druhu závěrečné práce, rok zpracování a jméno a příjmení autora, volitelně též název závěrečné práce. Text na deskách je vypracován jazyce práce.

b) Titulní list
Na titulním listě je uveden název vysoké školy a fakulty, název závěrečné práce, druh závareční práce, rok zpracování a jeméno a příjmení autora. Titulní list je vypracován v jazyce práce. 

c) Zadání
Za titulním listem následuje formulář Zadání závěrečné práce z IS STAG.

d) Prohlášení autora

Prohlašuji:

Práci s názvem ………………………………………………………………………………… jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností      až do jejich skutečné výše.

Beru na vědomí, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí Univerzity Pardubice č. 7/2019 Pravidla pro odevzdávání, zveřejňování a formální úpravu závěrečných prací, ve znění pozdějších dodatků, bude práce zveřejněna prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice.

V Pardubicích dne   

                                                                                                                                                                                                                                  jméno a příjmení autora v. r.                                                                                       

e) Anotace, klíčová slova a překlad názvu
Anotace je zpracována vždy v jazyce práce a v anglickém jazyce. U prací v cizím jazyce je uveden také překlad anotace do českého jazyka. Pod anotací jsou uvedena klíčová slova charakterizující jednoznačně náplň závěrečné práce. Klíčová slova jsou zpracována vždy v jazyce práce a v anglickém jazyce. U prací v cizím jazyce je uveden také překlad klíčových slov do českého jazyka.

f) Soupis bibliografických citací
Zpracování jednotlivých bibliografických citací a jejich soupisu se řídí normou ČSN ISO 690 nebo zavedenými citačními styly daného oboru.

Výše zmíněné náležitosti jsou povinné.


Další náležitosti uvedené v Příloze 4B Směrnice č. 7/2019 jsou pouze doporučené a jejich použití závisí na zvyklostech a předpisech příslušné fakulty/ústavu/katedry.

Dle Studijního a zkušebního řádu UPCE jsou součástí disertační práce doktorandem vypracované teze s přehledem publikační činnosti doktoranda, která se vztahuje k tématu disertační práce. Teze disertační práce jsou zpracovány v anglickém jazyce a obsahují ve stručné formě základní myšlenky, metody, výsledky a závěry disertační práce v rozsahu 20 normovaných tiskových stran formátu A5.

 • Odevzdávání elektronických verzí prací probíhá pouze prostřednictvím IS STAG.
 • Student vyplní údaje o vytvořené práci a nahraje její elektronickou verzi ve formátu PDF/A. Soubor(y) by neměl(y) být zamčen(y) proti úpravám. 
 • Která pole a jak je správně vyplnit stanoví Příloha č. 3B: Schéma sběru údajů o závěrečné práci v IS STAG (metadata) ve Směrnici č. 7/2019.
 • Maximální velikost vkládaného souboru je stanovena na 300 MB pro FEI, FR a Katedru dopravního stavitelství (DFJP) nebo na 50 MB (pro ostatní fakulty). Do IS STAG je možné nahrát až 5 souborů. V případě, že je práce větší než stanovené limity, rozdělte ji do dvou souborů: textovou část nahrajte do IS STAG a přílohy odešlete e-mailem Mgr. Veronice Kolínové (veronika.kolinova@upce.cz); po domluvě je možné soubor poslat i přes služby jako je Úschovna.cz, Leteckaposta.cz apod. 
 • Všechny údaje vkládané do IS STAG se musí shodovat s tištěnou i elektronickou verzí závěrečné práce.
 • Soubory nesmí obsahovat vlastnoruční podpisy (Zadání, Prohlášení autora). 
 • Student odevzdá studijnímu oddělení „Prohlášení autora“ vytištěné na zvláštním listu. Toto prohlášení vlastnoručně podepíše. Studijní oddělení ho založí do tzv. spisu studenta. 
 • Student nastaví výběr přístupových práv k plnému textu: zveřejnit ihned. 
 • V odůvodněných případech může být zveřejnění odloženo, a to na max. 3 roky od obhajoby (více viz níže Odložení zveřejnění závěrečné práce). 
 • Posudky vedoucího práce (školitele) a oponenta/oponentů jsou do IS STAG vkládány bez vlastnoručních podpisů. 
 • Pověřený pracovník katedry/ústavu/ateliéru potvrdí datum odevzdání závěrečné práce. Po potvrzení data odevzdání probíhá automatická kontrola na plagiátorství. IS STAG předá soubor spolu s požadovanými metadaty ke kontrole prostřednictvím antiplagiátorského systému https://theses.cz/. Jakmile je práce zkontrolována, provede pověřený pracovník formální vyhodnocení výsledků kontroly. Tolerovanou míru podobnosti stanovuje každá z fakult. Pro bližší informace ohledně vyhodnocení kontroly na plagiátorství prosím kontaktujte své studijní oddělení. 
 • Pověřený pracovník katedry/ústavu/ateliéru po obhajobě práce vyplní výsledek obhajoby a její průběh. 


Pojmenování jednotlivých souborů vkládaných do IS STAG

1. Název souboru s textem práce

PrijmeniPrvnipismenokrestnihojmenastudenta_Prvnidvevyznamovaslovaznazvu_Pocatecnipismenajmenaaprijmenivedoucihoprace_rokodevzdaniprace

NovakovaH_KomparaceBankovnich_JP_2007.pdf

V případě více souborů / příloh: 

NovakovaH_KomparaceBankovnich_JP_1cast_2007.pdf

​NovakovaH_KomparaceBankovnich_JP_2cast_2007.pdf

​NovakovaH_KomparaceBankovnich_JP_3cast_2007.pdf

​NovakovaH_KomparaceBankovnich_JP_prilohaBP_2007.pdf

2. Název souboru s posudkem vedoucího práce (nebo oponenta práce)

Analogicky k výše uvedenému. Prijmenivedouciho / prijmenioponenta_Prvnipismenokrestnihojmena_Prvnidvevyznamovaslovaznazvu_Pocatecnipismenajmenaaprijmenistudenta_rokodevzdaniprace

PokornaJ_KomparaceBankovnich_HN_2007.pdf

3. Název souboru s formulářem o odložení zveřejnění 

Prijmenistudenta_Prvnipismenokrestnihojmena_Prvnidvevyznamovaslovaznazvu_odlozeni_rokodevzdaniprace

NovakovaH_KomparaceBakovnich_odlozeni_2017.pdf


 

 • Podle § 47b odst. 4 zákona č. 111/1998Sb. (Zákon o vysokých školách) a Směrnice č. 7/2019​ může být v odůvodněných případech zveřejnění závěrečné práce nebo její části odloženo, a to na dobu max. 3 let od data obhajoby.
 • V případě odložení zveřejnění je potřeba vyplnit a nechat podepsat formulář Odložení zveřejnění závěrečné práce nebo její části. Elektronická verze formuláře se vkládá do IS STAG (pole Odůvodnění nezveřejnění VŠKP). Případně je možné tištěnou verzi formuláře poslat do Univerzitní knihovny Mgr. Veronice Kolínové. Podpisy vedoucího katedry/ústavu a děkana, stejně tak nahrání formuláře do IS STAG/předání formuláře do Univerzitní knihovny zpravidla zajišťuje sekretářka katedry/ústavu. Pokud formulář nebude nahrán do IS STAG / nebude zaslán do Univerzitní knihovny, je plný text práce v Digitální knihovně automaticky zveřejněn bez omezení.
 • Formulář je součástí Směrnice č. 7/2019
 • I v případě odloženého zveřejnění závěrečné práce je povinné vložit plný text práce do IS STAG! Dbejte na to, aby k jednotlivým souborům byla nastavena správná práva přístupu (v souladu s formulářem o odložení zveřejnění).
 • Elektronická verze práce bude zveřejněna po uplynutí nastaveného embarga prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. 
 • Pokud je od firmy, u které byla práce vypracována, požadováno písemné doložení, že práce nebude po danou dobu zpřístupněna v Digitální knihovně UPCE, vyplňte tento formulář a doručte jej osobně nebo e-mailem (veronika.kolinova@upce.cz) do Univerzitní knihovny. Knihovnou potvrzený formulář si po vyzvání budete moci vyzvednout u výpůjčního pultu. Datum na formuláři nevyplňujte, bude nastaveno automaticky při tisku.

Postup pro zasílání závěrečných prací s odloženým zveřejněním na MŠMT: 

V případě odložení zveřejnění závěrečné práce nebo její části je jeden její tištěný exemplář odeslán fakultou k uchování na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za odeslání práce je odpovědná katedra/ústav/ateliér, případně studijní oddělení. 

Bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce s odloženým zveřejněním budou zaslány v zapečetěné obálce, na které bude uveden název vysoké školy, fakulty, jméno a příjmení autora práce, studijní program/obor, ve kterém byla práce obhájena, a nápis „neotvírat“. 

Adresa pro zaslání prací: 

Mgr. Karolína Gondková

ředitelka odboru vysokých škol 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

Praha 1

118 12

Zpracování jednotlivých bibliografických citací a jejich soupisu se řídí normou ČSN ISO 690 nebo zavedenými citačními styly daného oboru.

Platnost nové normy je od prosince 2022. 

Výklad normy: https://www.citace.com/CSN-ISO-690


Citační manažery

Citace PRO - český zástupce nástrojů pro správu a tvorbu citací. Od května 2017 je dostupný i na Univerzitě Pardubice. Více informací naleznete zde a na webových stránkách Citace PRO, link pro přihlášení tady.

EndNote Web - bibliografický manažer poskytovaný v rámci služeb Web of Science, který můžete použít k organizaci svých publikací zařazených ve Web of Science, ale i výsledků svých hledání. EndNote Web naleznete na hlavní stránce WoS v horní části, vstup je podmíněn registrací. Videotutoriál, jak s EndNote Web pracovat, je k dispozici zde.

Mendeley - referenční manažer pro správu citací a zároveň i síť vědeckých pracovníků. Mendeley je pro jednotlivé uživatele zdarma.

Zotero - citační manažer, původně v podobě rozšíření do prohlížeče Mozilla, nyní je k dispozici jako samostatná aplikace a nabízí propojení i s ostatními prohlížeči.


Konzultace, školení 

Pokud potřebujete s citacemi poradit, domluvit si konzultaci či školení pro větší skupinu zájemců, kontaktujte Mgr. Veroniku Kolínovou. 

Mgr. Veronika Kolínová

Anotace je stručný obsah práce ve 3 - 4 větách v jazyce práce.

Klíčová slova znamenají 4 - 6 slov v jazyce práce přesně vystihujících obsah práce, zapisují se s malým počátečním písmenem,
zpravidla jsou uvedena v množném čísle a oddělena čárkou.

Anotace a klíčová slova v jazyce práce a v angličtině jsou povinnou součástí jednotné formální úpravy závěrečné práce, viz Článek 5 Směrnice č. 7/2019.


Nabídka konzultací pro bakalanty a diplomanty:

Pokud máte problémy s vytvořením anotace či klíčových slov v angličtině, domluvte si konzultaci v knihovně. 

Přibližně 30minutová konzultace bude poskytnuta pouze na základě e-mailové rezervace termínu. Připravte si anotaci i klíčová slova jak v češtině, tak v angličtině. Text přineste nejlépe v elektronické formě na USB flash disku, v notebooku apod.
Při konzultaci proběhne korektura.

Mgr. Eva Hyšplerová

Potřebuji nahlédnout do závěrečných prací, je to možné?

Všechny práce obhájené na UPCE od roku 1992 je možné vyhledat v Digitální knihovně UPCE. K většině záznamů prací je též připojen jejich plný text, který je možné otevřít v souladu s jeho právy k přístupu. Do závěrečných prací, které mají odůvodněné omezení zpřístupnění, není možné nahlížet, omezení platí pro jejich tištěnou i elektronickou verzi. Do tištěných verzí prací lze nahlédnout ve studovně v 1. patře knihovny. Jsou součástí prezenčního fondu a mimo knihovnu se nepůjčují, ale práce lze (pro vlastní potřebu) skenovat nebo kopírovat. Závěrečné práce obhájené na Fakultě restaurování jsou umístěny na pobočce UK v Litomyšli. 

Jak má vypadat závěrečná práce po formální stránce? 

Povinné náležitosti závěrečné práce najdete výše v záložce Formální úprava závěrečné práce. Další náležitosti uvedené v Příloze 4B Směrnice č. 7/2019 jsou pouze doporučené a jejich použití závisí na zvyklostech a předpisech příslušné fakulty/katedry/ústavu/ateliéru. 

Jak se počítají strany a od které strany začít číslovat?

Stránky musí být číslovány bez přerušení arabskými číslicemi, včetně listů, které zůstaly záměrně nepotištěny. Tzv. preliminária (titulní list, zadání práce, poděkování, anotace a klíčová slova, obsah) se započítávají, ale nečíslují - první strana s vytištěným číslem stránky je tedy Úvod (dle normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů). 

Jak mám vložit zadání do elektronické verze práce?

Zadání vygenerované z IS STAG vložte do souboru pomocí Adobe Acrobat Professional. Elektronická verze práce obsahuje zadání pouze se jmény odpovědných osob (vedoucí práce, vedoucí katedry/ústavu/ateliéru, děkan), bez jejich podpisů viz Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 7/2019. Rovněž Prohlášení autora je v elektronické verzi práce bez vlastnoručního podpisu, pouze s uvedeným jménem autora. 

Jak mám v závěrečné práci citovat použité zdroje? 

Zpracování jednotlivých bibliografických citací a jejich soupisu se řídí normou ČSN ISO 690 nebo zavedenými citačními styly daného oboru. 

Pomůže mi někdo s citacemi?

Univerzitní knihovna pořádá pravidelně semináře věnované problematice citování. Termíny vždy zveřejňujeme na intranetu a na facebookové stránce Univerzitní knihovny.

Mimo tyto semináře je možné domluvit si individuální konzultaci s Mgr. Veronikou Kolínovou

Doporučujeme také využívat citační manažer Citace PRO Plus (nadstavbové funkce manažeru jsou dostupné po přihlášení přes Univerzitu Pardubice).

Pomůže mi někdo s anotací a klíčovými slovy?

Pokud máte problémy s vytvořením anotace či klíčových slov v angličtině, domluvte si konzultaci s pracovnicí knihovny Janou Ivanegovou. Konzultace probíhají v těchto termínech: středa 8-10, čtvrtek 12 – 13. Připravte si anotaci i klíčová slova jak v češtině, tak v angličtině. Při konzultaci proběhne korektura.

Jak mám převést svou práci do PDF?

Požadovaným formátem pro odevzdání závěrečné práce je formát PDF/A. Pro převod do PDF použijte nejlépe Adobe Acrobat Professional nebo MS Office Word 2007 a vyšší (při ukládání souboru vyberte typ formátu PDF/A).

Co mám dělat, když velikost mé práce přesahuje 50 MB a nelze tedy vložit do STAGu?

Do IS STAG je možné nahrát až 5 souborů po 50 MB. Velikost vkládaného souboru byla zvýšena na 300 MB pro FEI, FR a Katedru dopravního stavitelství (DFJP), pro ostatní fakulty zůstává limit 50 MB. 

Doporučujeme nejdříve zkusit komprimovat obrázky tak, aby velikost souboru nepřesáhla 50 MB. V MS Word použijte funkci komprimace (Formát obrázku > Obrázek > Komprimovat > všechny obrázky v dokumentu).

Pokud je i přesto práce větší než stanovené limity, je třeba ji rozdělit do dvou souborů: textovou část nahrajete do IS STAG a přílohy odešlete správci Digitální knihovny (veronika.kolinova@upce.cz).  

Co mám udělat pro to, aby má práce nebyla zveřejněna?

Podle § 47b odst. 4 zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a Směrnice č. 7/2019)  může být v odůvodněných případech zveřejnění závěrečné práce nebo její části odloženo, a to na max. 3 roky od data obhajoby. Společně s prací musí být odevzdán formulář „Odložení zveřejnění závěrečné práce nebo její části“, ve kterém musí být odložení zpřístupnění odůvodněno a schváleno. Více informací o znepřístupnění závěrečných prací najdete v záložce Znepřístupnění závěrečné práce

Chci svoji práci zkontrolovat na plagiát, co pro to mohu udělat?
Po vložení závěrečné práce do IS STAG probíhá automatická kontrola na plagiátorství prostřednictvím systému https://theses.cz/. Kontrola probíhá pouze jednou a je ihned předána studijnímu oddělení, tzn. že není možné práci otestovat „nanečisto”. Pokud chcete svou práci otestovat dříve, než ji nahrajete do IS STAG, můžete využít systém https://odevzdej.cz/, který vám práci porovná mimo jiné i se záznamy databáze Theses. 


Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte nás: 

Mgr. Veronika Kolínová

Digitální knihovna je institucionální repozitář Univerzity Pardubice. 

Najdete zde:

 • publikační činnost akademických pracovníků Univerzity Pardubice
 • publikace vydané Univerzitou Pardubice
 • vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na Univerzitě Pardubice

Mgr. Lucie Melicharová
správce Digitální knihovny UPCE

Univerzita Pardubice
466 036 545

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Veroniku Kolínovou: 

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzita Pardubice
466 036 536