Současnost

Knihovna má nyní ve fondu více než 212 tisíc knihovních jednotek, z toho 70 tisíc svazků ve volném výběru. Odebírá 386 titulů českých i zahraničních periodik (tištěné i elektronické). Ke konci r. 2017 bylo v knihovně registrováno více než 5 tisíc uživatelů a denně prošlo turniketem ve špičce i 500 uživatelů. Další byli obslouženi bez nutnosti vcházet do zabezpečeného prostoru. Počet prvních výpůjček dosáhl téměř 50 tisíc, počet prodloužení pak 48 tisíc.

Během dvaceti let provozu v nové budově došlo také k dalšímu rozvoji moderních informačních služeb. Knihovna zpřístupňuje online 23 bibliografických i plnotextových databází, ve fondu má desítky elektronických knih a předplácí i periodika v elektronické verzi  – viz Databáze. Uživatelé mají k dispozici počítačové studovny s celkem 30 místy, multimediální PC, 2 knižní skenery, 1 klasický skener,  3 barevné tiskárny, 1 samoobslužnou knižní kopírku.  V celé budově je možnost připojit se k internetu prostřednictvím wi-fi Eduroam. V r. 2010 knihovna přešla na nový automatizovaný knihovnický systém KPwinSQL, který byl v létě 2012 upgradován na systém s názvem Verbis. Vyhledávání ve fondu Univerzitní knihovny umožňuje moderní online katalog.

Od 1. 1. 2008 je v provozu Digitální knihovna UPa zpřístupňující závěrečné vysokoškolské práce prostřednictvím webového rozhraní. Od r. 2009 je prostřednictvím protokolu OAI-PMH otevřena pro sklízení metadat aregistrována v mezinárodních adresářích ROAR (Registry of Open Access Repositories) a OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories). V září 2015 obsahovala DK celkem 26 695 záznamů, k polovině z nich je připojen plný text. Záznamy závěrečných vysokoškolských prací všech typů tvoří 92 % z celkového počtu záznamů. Do DK byly dále importovány z knihovního systému DAIMON bibliografické záznamy článků publikovaných v Scientific Papers of the University of Pardubice od roku 1998. U článků publikovaných v roce 2000 a dále je většinou připojen plný text. Ručně jsou do DK vkládány záznamy a plné texty článků z dalších publikací vydávaných Univerzitou Pardubice např. Theatrum Historiae, Pardubické bienále, Pantheon, Veřejná správa. V roce 2010 se rozšířil počet publikací vydaných UPa, jejichž plné texty jsou přístupné v DK. Jedná se především o sborníky z konferencí např. Aktuální otázky sociální politiky, International Scientific Conference, Krizový management.
V r. 2009 bylo zahájeno testovací vkládání publikační činnosti akademických pracovníků UPa včetně plných textů podle pravidel open access s využitím licencí Creative Commons. V roce 2010 byla DK zahrnuta do světového žebříčku institucionálních repozitářů Top Institutional Repositories a obsadila 525. místo z 800 (srpen 2015: 193. místo z 2188). Hlavní změnou v r. 2012 bylo zapojení repozitáře do evropského prostředí. Obsah DK je nyní sklízen portálem DRIVER a portálem openAIRE, který shromažďuje výsledky 7. rámcového programu Evropské komise. Vložením výstupu z tohoto programu do DK tak autor splní svoji povinnost zveřejnit svůj výsledek a záznam bude automaticky přebrán portálem openAIRE. V průběhu roku bylo testováno nové uživatelské rozhraní XMLUI, jehož přechod je plánován na léto roku 2013.

1. 10. 2012 nasadila knihovna do ostrého provozu vyhledávač nové genereace, tzv. discovery systém Primo. Jde o jednotné rozhraní pro vyhledávání v informačních zdrojích zakoupených a předplácenůch univerzitou. Odpovědí na dotaz zadaný do jednoduchého vyhledávacího pole je soubor relevantních odkazů z předplácených elektronických informačních zdrojů (např. Web of Science, Scopus, Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library, American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, JSTOR, IEEE Xplore Digital Library, Emerald, Institute of Physics) a zároveň z vlastních zdrojů, tj. z knih a časopisů z regálů Univerzitní knihovny a závěrečných prací a publikací z Digitální knihovny UPa.

V létě roku 2014 proběhlo zavedení technologie RFID pro samoobslužné půjčování. Během dvou týdnů bylo cca 60 tis. knih umístěných ve volném výběru a v prezenčním fondu ve studovně opatřeno RFID čipem. Byly nainstalovány nové bezpečnostní brány, pracovní stanice u výpůjčního pultu a dva samoobslužné výpůjční automaty, tzv. self-checky.

Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice splňuje požadavky kladené na informační instituci ve třetím tisíciletí a je vyhovujícím zázemím pro vědecko-výzkumnou a vzdělávací činnost na vysoké škole.

Další a podrobnější informace o knihovně a jejím provozu naleznete ve výročních zprávách.