Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

2021-01-27_09h11_14_158680.png

Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje.

Plagiátorství může vzniknout jak záměrně, tak z neznalosti či nedbalosti, proto je důležité správně pracovat s literárními zdroji (neboli prameny), ze kterých se vychází při psaní seminárních nebo závěrečných prací a dalších akademických textů.

Průvodce navazuje na publikaci Jak se vyhnout plagiátorství z roku 2020, která se věnovala používání cizích textových zdrojů, především jejich citování a předcházení plagiátorství.

Průvodce má ale širší záběr a nabízí rady a doporučení, jak při psaní studentských prací legálně využívat netextové zdroje.Průvdoce odpoví mj. na otázky, které si klademe při psaní odborných textů: Musím k použití obrázku získat svolení autora? Jak správně uvést odkazy na zdroj u reprodukcí uměleckých děl? Za jakých podmínek mohu použít vlastní fotografie pořízené v prostorách cizí organizace? Mohu použít fotografie, na kterých jsou vyfoceni cizí lidé?

Průvodce je pod licencí Creative Commons v PDF volně dostupný na stránce Vydavatelství VŠCHT a také ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro jeho pohodlné čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-p

Příručka se  zabývá podvodem zvaným contract cheating, akademický ghostwriting či psaní prací na zakázku. Contract cheating je přestupek, kdy osoba využije nepřiznanou nebo neoprávněnou třetí stranu, aby jí pomohla vypracovat práci za účelem získání zápočtu, kreditů, akademického postupu a podobné výhody.

Studenti i vyučující zde najdou základní vymezení a popis problému, jeho příčiny a rizika s ním spojená. V druhé části se publikace zaměřuje na prevenci, a to konkrétně doporučení pro studenty, vyučující i instituce. A v neposlední řadě jsou uvedena i doporučení na národní úrovni.

Příručka Jak předcházet psaní prací na zakázku je pod licencí Creative Commons v PDF volně dostupná na stránce akademickaetika.cz a také ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro její čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi


STUDENTI

Příručka vám pomůže zorientovat se v oblasti citační etiky a poradí, jak se nestat autorem plagiátu.

Dále se v ní dozvíte:

 • co je a není plagiátorství;
 • jak se vyhnout různým formám plagiátorství;
 • jak správně citovat zdroje;
 • následky plagiátorství (co se děje poté, co je plagiát odhalen);
 • příklady (ne)slavných plagiátů;
 • a pár tipů, jak nespadnout do časového presu.

Příručka „Jak se vyhnout plagiátorství“ je pod licencí Creative Commons volně dostupná v české i anglické verzi ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro její čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi

Na YouTube je od listopadu 2021 k dispozici kompletní verze příručky ve znakovém jazyce. Najdete zde i audioverzi příručky.

Po odevzdání závěrečné práce do IS STAG je práce automaticky odeslána ke kontrole původnosti prostřednictvím antiplagiátorského systému Theses.cz. Výsledek ověřování z Theses.cz je automaticky uložen do IS STAG. Kontrola probíhá pouze jednou.

Pokud chcete svou práci otestovat dříve, než ji nahrajete do IS STAG, můžete využít systém Odevzdej.cz, který vám práci porovná mimo jiné i se záznamy databáze Theses.cz. Kvůli kontrole se nemusíte přihlašovat ani se registrovat, ale máte pouze omezená práva. UPCE se ovšem v r. 2021 stala tzv. licencovanou institucí, takže mohou vyučující i studenti systém využívat sofistikovaněji a šířeji. Podrobnosti o fungování Odevzdej na UPCE.

Univerzita má také přístup do antiplagiátorského systému Turnitin. Turnitin je nejefektivnější při kontrole textů v angličtině. Pokud chcete zkontrolovat svou anglicky psanou práci, kontaktujte paní Zaan Bester z Jazykového centra.

Pomůcky pro studenty (v angličtině): Understanding text similarity for students (video), Understanding the Similarity Report: A student guide (PDF)

I v textu, ve kterém jste správně pracovali se zdroji (jsou řádně citovány), může program na kontrolu plagiátorství najít podobnosti. Pouhé procento shody však neznamená samo o sobě nic. Například při citování úryvků ze zákonů, jejichž znění musí být uvedeno beze změn, může být podobnost i v desítkách procent. Vysoká míra shoda tak může znamenat značný počet (i zcela řádných) citací, ale může také upozorňovat na nízký podíl původního (originálního textu). Výsledek kontroly musí posoudit a vyhodnotit vedoucí nebo oponent(i) práce.

Zpracování jednotlivých bibliografických citací a jejich soupisu se na UPCE řídí normou ČSN ISO 690 nebo zavedenými citačními styly daného oboru.

Více informací o tom, jak správně citovat, najdete i v sekci Knihovna / Závěrečné práce / Citace


AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Tato příručka je určena především těm akademickým pracovníkům, kteří jsou vedoucími (nebo oponenty) studentských prací

Příručka dává možnost zamyslet se nad aspekty původnosti prací, nad tím, jak vysvětlit studentům smysl odkazování na zdroje. Studenti se nesmějí bát využívat ve své práci cizí zdroje, musí však být vedeni k tomu, aby vždy jasně vyznačovali přejaté pasáže a jejich původ. Důležité je, aby si studenti nejen osvojili formu citací, ale hlavně aby pochopili jejich smysl.

Dále se v ní dozvíte: 

- jaké existují podoby plagiátorství;

- jak rozpoznat plagiát a jaké k tomu lze použít softwarové pomůcky;

- o postihování plagiátorství;

- a několik rad na závěr, jež by měly pomoci ke snížení výskytu plagiátorství v prací studentů. 

Příručka „Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích je pod licencí Creative Commons volně dostupná v české i anglické verzi ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro její čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi

Na YouTube najdete audioverzi příručky.

 • Víte, zda a za jakých podmínek můžete dát studentům k dispozici naskenovanou knihu, nebo její část?
 • Víte, zda a za jakých podmínek můžete svou prezentaci pro studenty oživit fotkami staženými z internetu?
 • Víte, jak ocitovat printscreen?

Odpovědi vám dá text Jak dostát Autorskému zákonu a zásadám citační etiky při tvorbě výukových materiálů. Vznikl jako pomůcka pro vyučující na UPCE, kteří tvoří studijní opory, online kurzy, výukové materiály a další podobné dokumenty a je pod licencí Creative Commons volně dostupný ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro jeho čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi. Text je také dostupný v PDF v Digitální knihovně UPCE. 

Zdigitalizovaná volná díla a díla nedostupná na trhu (DNNT): https://dnnt.cz/ (pro uživatele z UPCE přistup přes eduID)

PRO ZAJÍMAVOST: Práva a povinnosti knihoven s ohledem na AZ (otázky digitalizace děl, zpřístupňování digitalizovaných dokumentů ad.)

Následující soubor rad a tipů se týká výhradně výstupů z projektů OP VVV (především ve formě výukových materiálů) a má pouze DOPORUČUJÍCÍ charakter. Vznikl na základě konzultací s autory výstupů a bude postupně doplňován. V druhé části najdete konkrétní případy a příklady citování z praxe.

V případě jakýchkoli výhrad, připomínek či dotazů kontaktujte jeho autorky:

Vytvořeno: 25. března 2021

Aktualizováno: 28. dubna 2021


Situace 1: Výstup ještě nebyl vytvořen

Situace 2: Výstup je již vytvořen a neobsahuje ani odkazy na zdroje, ani seznam použitých zdrojů

Zpětné doplnění kompletních odkazů na zdroje a seznamu použitých zdrojů je časově náročné, proto jsme zvolily minimalistický přístup a doporučujeme (dle našeho názoru) pouze nezbytné kroky.

Zásadní a na první pohled viditelné jsou dva problémy:

 1. obrázek/tabulka ad. bez uvedeného zdroje a
 2. na konci chybějící seznam použitých zdrojů.

Řešení:

 • Zvolte si citační normu - doporučení viz výše (Situace 1).
 • Na konci výstupu musí být VŽDY uveden seznam použitých zdrojů (celé bibliografické citace zformátované podle normy, nepoužívat zkrácené citace). Jediná výjimka platí pro výstupy vytvořené bez použití zdrojů - viz Situace 4.
 • Pokud je to možné, vyhněte se doslovnému přebírání textů od jiných autorů systémem „copy + paste“. V případě, že ho použijete, citát řádně označte kurzívou a uvozovkami a přidejte odkaz na zdroj.
 • Odkazování v textu použijte ALESPOŇ na „ilustrace“ (obrázky, grafy, schémata, tabulky, printscreeny). Z důvodu úspory časy doporučujeme použít formu číselných odkazů – viz příklad níže. O číslu rozhoduje pořadí, v jakém byly zdroje (chronologicky) použity. Ale v pořádku je samozřejmě i forma (autor, rok).
  • Příklad:
   Pod první obrázek / graf / schéma / tabulku vložit textové pole „Zdroj: (1)“, případně „Zdroj: vlastní zpracování dle (1)“, příp. „Zdroj: fotoarchiv autora“.
   Nebo: „Zdroj: [1]“, příp. „Zdroj: vlastní zpracování dle [1]“.

Situace 3: Výstup je již vytvořen a obsahuje jen seznam použitých zdrojů

 • Odkaz na zdroj přidejte alespoň k obrázkům / grafům / schématům / tabulkám / printscreenům - postup a příklad viz výše.
 • Ujistěte se, že citace v seznamu použitých zdrojů jsou kompletní a zformátované dle citační normy, kterou jste si zvolili.

Situace 4: Výstup (nebo jeho část) byly vytvořeny bez použití zdrojů

 • Citovat nemusíte všeobecně známé informace, např. geografická či historická fakta, rovnice, vzorce, znění základních matematických definic, základních matematických vět či fyzikálních zákonů). Ve specializovaném odborném prostředí to jsou údaje a výrazy, které jsou v dané komunitě běžně užívány a které tvoří terminologický a znalostní rámec oboru.
  • Pokud bude například fyzik ve své práci zmiňovat Archimedův zákon, nemusí uvádět odkaz na původní zdroj, protože se jedná o informaci, která je v oboru známá (v tomto případě je možné říci, že se jedná i o všeobecnou  znalost již ze základní školy).
 • Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje.
  • V případě výše zmíněného Archimedova zákona by fyzik musel uvést zdroj v případě, kdy by tato poučka byla předmětem jeho bádání, např. kdyby srovnával, jak se měnilo znění definic Archimedova zákona v čase.
 • Mnohdy ale nelze jednoznačně určit, kdy se ještě jedná o všeobecně známá fakta a kdy je již potřeba uváděné údaje citovat. V případě pochybností se doporučuje údaj ocitovat.
 • Citovat samozřejmě nemusíte ani text, který jste vytvořili "z hlavy", tzn., bez toho, abyste museli nahlédnout do nějakého zdroje. Půjde např. o anotace, pokyny studentům, různá vysvětlení, shrnutí... Zkušený vědec / vyučující / odborník může takto vytvořit i celý výukový materiál.

Příklady citací

1. Citace konkrétního kurzu v Moodlu:

KOLÍNOVÁ, Veronika. Jak na citace a citování. In: Moodle – Univerzita Pardubice [online]. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020 [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: https://moodle.upce.cz/moodle/course/view.php?id=3029

2. Citace Moodlu jako SW nástroje (instalace na UPa)

Moodle – Univerzita Pardubice. Verze 3.8. [software]. 2020 [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: https://moodle.upce.cz/moodle/

3. Citace Informačního systému studijní agendy IS/STAG

Portál IS/STAG [informační systém]. CIV-SIS, Západočeská univerzita v Plzni [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: https://portal.upce.cz/portal/

4. Citace PowerPoint prezentace nebo jiného studijního materiálu (nedostupného online)

KOLÍNOVÁ, Veronika. Predátorské praktiky vydavatelů [PowerPoint prezentace]. Pardubice: Univerzita Pardubice, 27. 1. 2020. Prezentováno v rámci Týdne vzdělávání na FZS.

5. Citace PowerPoint prezentace nebo jiného studijního materiálu (dostupného online)

BÁRTKOVÁ, Petra. ResearcherID, ORCID a Scopus Author ID v AV ČR. In: SlidePlayer [online]. 28. 3. 2019 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: https://slideplayer.cz/slide/1943543/

6. Citace zaměstnaneckého intranetu 

Zaměstnanecký intranet [online]. Pardubice: Univerzita Pardubice [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: https://zamestnanci.upce.cz/

7. Citace videa na YouTube

Univerzita Pardubice - Najdi svoji identitu. In: Youtube [online]. 13. 11. 2019 [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=jZ528O-vS7g. Kanál uživatele upcecz.

Odevzdej.cz je služba pro odhalování plagiátů v seminárních i jiných pracích. Práce vkládané do systému se porovnávají mezi sebou, se závěrečnými pracemi v Theses.cz i s dalšími zdroji.

Fungování Odevzdej.cz ve STAGu:

 • Vyučující mohou využít aplikaci Semestrální práce, kam mohou studenti odevzdávat soubory. Při vypisování nového okruhu témat musí vyučující zvolit možnost "Automaticky kontrolovat plagiátorství".

Fungování Odevzdej.cz v Moodlu:

 • Vyučující může v rámci svého e-learningového kurzu přidávat tzv. Úkoly a zvolit, zda mají odevzdané soubory projít antiplagiátorskou kontrolou v Odevzdej.cz (kontrola se aktivuje v nastavení úkolu).

Další podrobnosti a odkazy na nápovědu: https://knihovna.upce.cz/uk/odevzdejcz

Turnitin je antiplagiátorský systém neboli nástroj pro ověření originality textu. 

Jeho hlavním účelem je prevence plagiátorství, proto je napojen na univerzitní instalaci LMS Moodle

Pomůcky pro vyučující (v angličtině): Understanding text similarity for instructors (video), Understanding the Similarity Report: An educator guide (PDF), Setting reasonable expectations for the Turnitin Similarity score (guide, PDF)

Autorům, kteří chtějí zkontrolovat svůj článek mimo Moodle (před publikací v odborném časopise), zajistí kontrolu podobnosti přes Turnitin Univerzitní knihovna. Více informací a kontakty viz https://knihovna.upce.cz/uk/turnitin.

Writefull je nástroj především pro akademické psaní, poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině

Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. 

V rámci předplatného (od 1.1.2021 pro celou Univerzitu Pardubice) jsou k dispozici dva online nástroje pro již napsané texty (Writefull Revise a Writefull Cite) a doplněk Writefull pro MS Word, který pomůže s korekturou textů během psaní.

Více informací, odkazy a podrobné návody viz Writefull.

Kontakty:


Mgr. Veronika Kolínová
Turnitin pro akademiky, citace

Univerzita Pardubice
Ing. Blanka Jankovská
Turnitin pro akademiky, citace

Univerzita Pardubice