Služby počítačových studoven

Služby poskytované v počítačových studovnách knihovny se řídí Provozním řádem specializovaných studoven, viz pokyny níže. 

Uživatelům z řad veřejnosti jsou vyhrazeny tři počítače v počítačové studovně č. 02003 v 1. poschodí knihovny. Tyto počítače jsou výrazně označeny a práce na nich včetně přístupu k internetu je omezena na dvě hodiny denně.  

Placené informační zdroje mohou uživatelé z řad veřejnosti využívat pouze v případě, že licence není omezena výhradně na zaměstnance a studenty univerzity. Připojení do Wi-Fi sítě Eduroam v prostorách knihovny je umožněno v souladu s pravidly poskytovatele CESNET pouze uživatelům z akademické obce univerzity.

 

 

Článek 1

Obecná ustanovení

1. V knihovně jsou zřízeny tyto specializované studovny:​​

 • počítačová studovna č. 01017 v přízemí,
 • počítačové studovny č. 02003 a 02005 v 1. poschodí,
 • mediální studovna č. 02007 v 1. poschodí.

2. Využívání těchto studoven se řídí Knihovním řádem, Směrnicí univerzity č. 13/20061 a tímto provozním řádem.

3. Studovny mohou využívat řádně registrovaní uživatelé, kteří mají vyrovnány své finanční závazky vůči knihovně (registrační poplatky, poplatky za upomínky, za ztráty apod.).

4. Ve studovnách platí zákaz používání mobilních telefonů.

4. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat2. Případné zneužití data informací může být trestné3.

6. Uživatel je povinen zachovávat klid a základní etické normy a pravidla chování v počítačové síti. Nesmí rušit svým počínáním ostatní uživatele. Provoz studoven může být přerušen nebo omezen z důvodu nezbytné technické nebo softwarové údržby nebo v případě organizovaného školení či výuky.

7. Provozní doba studoven končí vždy 15 minut před zavírací dobou knihovny. Uživatelé jsou upozorněni, že po uplynutí 5 minut budou centrálně odhlášeni. Opětovné přihlášení k počítači je zakázáno.

8. Provoz studoven je monitorován kamerovým systémem.

Článek 2

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Před započetím práce je uživatel povinen zkontrolovat stav pracovního místa. Při zjištění jakékoliv závady je povinen okamžitě informovat službu.

2. Uživateli je zakázáno:

 • používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Tyto služby jsou v  jednotlivých studovnách, případně na jednotlivých počítačích vždy přesně vymezeny v čl. 3 až 6 tohoto provozního řádu;
 • instalovat na počítače žádný další software, a to ani freewarové verze;
 • kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací
  a programů;
 • vyhledávat, prohlížet, stahovat, tisknout a šířit WWW stránky či materiály s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog;
 • hrát počítačové hry;
 • připojovat k počítačům další zařízení či notebooky, pro uložení dat lze používat pouze USB flash disk;
 • pokoušet se získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší;
 • provádět restart či opětovné přihlášení při centrálním odhlašování počítačů.

3. Po ukončení práce je uživatel povinen uzavřít programy, se kterými pracoval, odhlásit se
a ponechat počítač zapnutý. Veškeré závady, které během své práce zjistil, je povinen nahlásit službě.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky a zanesením počítačových virů.

5. Ustanovení čl. 2 platí v plném rozsahu také pro volně přístupné počítače určené pro vyhledávání v knihovním online katalogu umístěné v prostorách volného výběru a studovny prezenčních fondů.

Článek 3

Počítačová studovna č. 01017 v přízemí knihovny

1. Studovna slouží k samostatné práci uživatelů s placenými elektronickými informačními zdroji, na internetu a v programech MS Office. Ve vyhrazených hodinách je zde realizována výuka.

2. Uživatelům jsou k dispozici všechny počítače, s výjimkou řídícího. Využívání tohoto počítače je zakázáno.

3. Počítače jsou napojeny na síťové tiskárny, z nichž je možno získat tiskový výstup pomocí systému SafeQ (poplatky podle platného ceníku).

4. Studovnu mohou využívat pouze uživatelé z řad akademické obce univerzity (kat. P, A, Z, D, S, SL, SX). Doba využití není omezena.

5. Na uvolnění místa je další uživatel povinen čekat mimo prostory této studovny. U jednoho PC může pracovat současně pouze jeden uživatel.

6. Uživatelé jsou povinni respektovat rozvrh výuky vyvěšený na dveřích a uvolnit studovnu 15 minut před začátkem.

Článek 4

Počítačová studovna č. 02005 v 1. poschodí knihovny

1. Počítač s připojeným skenerem je určen pouze ke skenování. Ostatní počítače jsou určeny pouze k realizaci připravených tiskových výstupů.

2. Knižní skenery jsou určeny pouze pro skenování na USB flash disk.

3. Vzhledem k ustanovením autorského zákona nejsou z počítače se skenerem povoleny tiskové výstupy.

Článek 5

Počítačová studovna č. 02003 v 1. poschodí knihovny

1. Počítače jsou určeny k samostatné práci uživatelů v placených elektronických informačních zdrojích, na internetu a v programech MS Office. Na počítačích je také nainstalován program Adobe Acrobat Professional určený mj. pro převod dokumentů do formátu PDF/A.

2. Počítače jsou napojeny na síťové tiskárny, z nichž je možno získat tiskový výstup pomocí systému SafeQ (poplatky podle platného ceníku).

3. Uživatelům z řad veřejnosti jsou vyhrazeny 3 počítače v první řadě studovny. Doba využití jedním uživatelem je omezena na dvě hodiny denně – viz čl. 22 odst. 2 Knihovního řádu

4. Každý uživatel má právo používat současně jen jeden počítač. U jednoho PC může pracovat současně pouze jeden uživatel.

5. Na uvolnění místa je další uživatel povinen čekat mimo prostory této studovny.

Článek 6

Mediální studovna č. 02007 v 1. poschodí knihovny

1. Ve studovně je umístěn počítač pro online přístup k ČSN normám a pro vyhledávání ve speciálních elektronických informačních zdrojích.

2. Přihlášení k počítači i do systému ČSN a dalších speciálních zdrojů provádí služba.

3. Ve studovně je dále k dispozici televize a DVD přehrávač. Slouží pro přehrávání DVD z fondu knihovny, výjimečně donesených DVD s odborným nebo výukovým obsahem.

Uživatel, který bude používat DVD přehrávač, se před vstupem do studovny přihlásí u služby u informačního pultu, kde předloží průkaz, oznámí, které DVD bude přehrávat, a vyzvedne si ovládací zařízení pro práci s přehrávačem. Po ukončení práce uživatel přístroj vypne,
u služby odevzdá ovládací zařízení a vyzvedne si průkaz.


Směrnice Univerzity Pardubice č. 13/2006 Provozování a využívání datové sítě a výpočetní techniky na Univerzitě Pardubice.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

true
Rozšířit fotografii: 
false