Volně přístupné databáze

 • Bluenomics
  Komponovaná databáze z oficiálních zdrojů jako Eurostat, Worldbank, OECD a dalších čerpá ze 150 milionů časových řad a nabízí globální pohledy v mezinárodním srovnání.

 • Česká národní bibliografie
  Česká národní bibliografie nabízí nejucelenější zdroj bibliografických informací nejen o českém písemnictví, ale je i primárním referenčním zdrojem informací o produkci vydané na území ČR. Zdroj je rozdělen do několika databází:
  Články v českých novinách, časopisech a sbornících, České knihy, Zahraniční bohemika, Speciální dokumenty, Národní autority, Disertace a autoreferáty, Periodika vydaná na území ČR.

 • DOABooks
  Adresář odborných knih s otevřeným přístupem.

 • DOAJ 
  Adresář vědeckých periodik s otevřeným přístupem + fulltextový vyhledávač článků z otevřených časopisů.

 • EUR-Lex
  EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.

 • FinLit
  Článková databáze, ve které naleznete zde dokumentaci významných domácích i zahraničních odborných článků z oblasti působnosti Ministerstva financí ČR. Záznamy jsou opatřeny předmětovými hesly a krátkou anotací v češtině. Vyhledávání probíhá přes katalog Odborné knihovny MF ČR.

 • Manuscriptorium
  Systém shromažďující a na Internetu zpřístupňující informace o historických knižních fondech, provázaný s digitální knihovnou digitalizovaných dokumentů.

 

INFORMAČNÍ ZDROJE - portály a vyhledávače
Jednotná informační brána
Oborová brána Umění a architektura (ART)
Oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV)
Oborová brána Musica (MUS)
Oborová brána Technika (TECH) 
Infozdroje 
Google Scholar

Ekologie
ENVI UPCE - stránky pro on-line podporu environmentálně zaměřených předmětů vyučovaných na DFJP UPa
Fourth Assessment Report of Intergovernmental Panel on Climate Change - Průvodce Čtvrtou hodnotící zprávou Mezivládního panelu pro změny klimatu

Ekonomika
Česká národní banka
Český statistický úřad
Evropská síť patentových databází
Veřejný rejstřík
ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů
Evropský obchodní rejstřík
Úřad průmyslového vlastnictví
Finanční a ekonomické informace - bulletin Ministerstva financí ČR

Encyklopedie
Britannica
Wikipedia
Wikipedie - otevřená encyklopedie
Databáze České literární osobnosti - obsahuje základní biografické údaje jednotlivých osobností českého literárního života


Evropská unie
Zastoupení Evropské komise
Euroskop - ČR a EU
Evropská unie on-line - portál EU
ISAP - Informační systém pro aproximaci práva
EUR-Lex - přímý bezplatný přístup k právu EU

Chemie
Asociace českého papírenského průmyslu
Bulletin České společnosti chemické
CAS Catalog
CCCC - Collection of Czechoslovak Chemical Communications
CHEMagazín
Chemie.DE - Informationservice
Interaktivní periodická tabulka prvků
ISI (Thomson Reuters)
ChemSpider

Praktické informace
ČSA - letecká doprava
Nízkonákladové letecké společnosti 
IDOS - železniční a autobusová doprava
Mapa ČR
MHD Pardubice
Pardubický svět
Telefonní seznam
On-line převodník jednotek
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Právo a legislativa
Sbírka zákonů - Ministerstvo vnitra ČR
Právní rádce - poradenský server
eprávo.cz - zákony, judikatura, komentáře, právní předpisy, poradna
Právo IT - právo v oblasti informačních technologií
Portál Justice.cz - oficiální informační server českého soudnictví
Český helsinský výbor

Veřejná správa
Úřady a instituce v ČR
Portál veřejné správy
Veřejná správa online
Vláda ČR

Vydavatelství a knihkupectví
Amazon – Velká Británie
Amazon - Francie
Amazon - USA
Amazon - Německo
Katalog knih Velkoobchodu knihami Kanzelsberger
Skripta VŠE

Vzdělávání, VŠ
Citace.com - generátor citací dle normy ČSN ISO 690
HyperStudent.cz - informace o studiu a nejen o něm pro vysokoškoláky a středoškoláky
Portál pomaturitního studia
Vzdělávání v Evropě
Akademie volného času - Krajská knihovna Pardubice
 

Zpravodajství
Monitoring zpravodajství Právě dnes
Google News - Google Zprávy