Jak napsat odborný text

Publikační činnost je nedílnou součástí vědecké komunikace. Dodržování zásad tvorby odborného textu ovlivňuje úspěšné přijetí textu k publikování a může také pomoci v získávání patřičného vědeckého dopadu.

Několik užitečných zdrojů: 

Writefull

Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. 

Více o nástroji Writefull

Pravidla psaní odborného článku

Informativní tutoriál Knihovny Univerzitního kampusu MU. Cílem publikace Jiřího Kratochvíla je poskytnout začínajícím autorům přehled základních formálních pravidel psaní odborného článku. 

KRATOCHVÍL, Jiří. Pravidla psaní odborného článku [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2018-07-18]. Elportál. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/?id=950242. ISBN 978-80-210-5922-1. ISSN 1802-128X.

Přečíst publikaci

Publikace v odborných časopisech

Prezentace Vladimíra Sedlaříka z UTB, která se věnuje publikování v odobných časopisech. Věnuje se především struktuře, stylu a formátování odborného textu. 

Přejít na prezentaci

Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis?

ormální stránce a struktuře odborného textu se věnuje i Jiří Menoušek. 

MENOUŠEK, Jiří. Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis?. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 9 [cit. 2018-07-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11066

 

 

 

Přečíst článek

Publish my research

American Chemical Society vytvořila sérii videotutoriálů pro autory i recenzenty. Jednotlivé epizody se zaměřují na dílčí aspekty publikační činnosti (How to write a paper, Writing your cover letter, Tips for english as a secong language speakers a další). 

Přejít na videotutorialy

Kurz Academic Writing

Pro doktorandy, vědce, ale i studenty magisterského či bakalářského studia na VŠ, kteří potřebují psát a publikovat v angličtině, pořádá Centrum akademického psaní AV ČR intenzivní kurzy. Kurz kombinuje e-learningovou platfomu s prezenčním studiem. Podmínkou je angličtina pokročilé úrovni. 

Více informací o kurzu

Afilace

Aby nebyl váš výsledek v databázích, jako je Web of Science nebo Scopus, zařazen pod jinou instituci, dbejte při odesílání článku do časopisu na uvedení správného názvu univerzity a fakulty, případně používejte svůj jednoznačný identifikátor (ORCiD, ResearcherID). 

Správné uvedení afilace

Pokyny pro autory

K dobré přípravě odborného textu patří pečlivé prostudování pokynů pro autory, v nichž vydavatel vědeckého časopisu definuje základní formální náležitosti textu, včetně strukturování textu, tzv. submission / manuscript guideline (například ​Elsevier Submission GuidelineSpringer Book manuscript guidelines, ​Taylor and Francis instructions for authorsWiley Author Resources aj.)

Rozšířit fotografii: 
false