Databáze pro hodnocení vědy a výzkumu v ČR

Web of Science je prestižní citační databáze zajišťující přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citací prací z mnoha světových vědeckých časopisů a konferencí z nejrůznějších oborů. 

Podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+) jsou záznamy s příznaky „Article“, „Review“ nebo „Letter“ hodnoceny jako článek v odborném periodiku (Jimp) a příspěvek ve sborníku s příznakem „Proceedings Paper“ hodnocen jako příspěvek ve sborníku (D).


EndNote Web je bibliografický manažer poskytovaný v rámci služeb Web of Science, který můžete použít k organizaci svých publikací zařazených ve Web of Science, ale i výsledků svých hledání. EndNote Web naleznete na hlavní stránce Web of Science v horní části nebo na webu ResearcherID, vstup je podmíněn registrací.

InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných na Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů. InCites naleznete na hlavní stránce Web of Science v horní části, vstup je podmíněn registrací. Rady k tvorbě a využití bibliometrických analýz naleznete zde. Přístup do InCites přes Shiboleth login

Journal Citation Reports je databáze časopisů indexovaných ve Web of Science. Uvádí souhrnné informace o časopisech a celou řadu metrik. V JCR lze vyhledávat časopisy buď podle oborové kategorie, nebo podle názvu / ISSN. Dále je možné časopisy třídit podle dalších filtrů (vydavatel, země vydání, kvartil, open access aj.). Časopisy lze mezi sebou také porovnávat. JCR naleznete na hlavní stránce WoS v dlaždicích Products nebo na Journal Citation Reports.  

ResearcherID je tzv. trvalý a jednoznačný identifikátor autora, který si můžete zdarma vytvořit a navázat na něj všechny vaše záznamy ve WoS. Nevýhodou tohoto identifikátoru je orientace pouze na služby Web of Science, proto je vhodné vytvořit si i identifikátor ORCiD, který není vázán pouze na jednu službu a zároveň jej lze propojit s vaším ResearcherID. ResearcherID si můžete vytvořit na webu ResearcherID.

UT WoS (Accession Number) je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázích Web of Science. Příklad WOS:000383526000016


Kritéria pro zařazení časopisu, sborníku, knihy do Web of Science

 

 

   
true

Scopus je citační a referenční databáze zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných webových stránek a dále citační ohlas článků. 

Podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+) jsou záznamy s příznaky „Article“, „Review“ nebo „Letter“ hodnoceny jako článek v odborném periodiku (Jsc) a příspěvek ve sborníku s příznaky „Conference Paper“ nebo „Conference Review“ hodnoceny jako příspěvek ve sborníku (D).


CiteScore je ukazatel citovanosti vědeckých časopisů zařazených do databáze Scopus. Jedná se o průměrný počet citací, který časopis získá v průběhu čtyř let. Hodnotu CiteScore zjistíte kliknutím na příslušný časopis ve Scopusu. Více informací zde

SJR (SCImago Journal Rank) je metrika prestiže časopisu, která zohledňuje nejen počet citací, ale i z jak prestižních časopisů tyto citace přicházejí. SJR je vypočítáván z dat v databázi Scopus. Více informací zde.

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) je hodnota, která zohledňuje počty citací v jednotlivých oborech. Více informací zde.

Scopus ID (EID) je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázi Scopus. Příklad Scopus EID 2-s2.0-84968866035. 


Kritéria a formuláře žádosti o zařazení publikace do Scopusu

true

Dle Metodiky17+ je možné publikovat i v ostatních recenzovaných odborných periodicích, které nejsou indexované ve Web of Science a/nebo ve Scopusu. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení (viz Definice druhů výsledků). Tyto výsledky jsou hodnoceny jako recenzovaný odborný článek (Jost​).

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se již nepoužívá. Indexování např. v databázi ERIH PLUS již není rozhodující. 

 

true
Rozšířit fotografii: 
false