Open Access

Open Access (OA) neboli Otevřený přístup je světovým trendem ve vědecké komunikaci (Budapest Open Access InitiativeBerlin DeclarationLERU Statement), který se od počátku 21. století začíná pomalu prosazovat. V současné době již řada významných světových grantových agentur váže přidělení financí na povinnost publikovat výsledky projektů v režimu OA. Že se jedná o významný směr ve vědecké komunikaci, svědčí i fakt, že k podpoře OA se přihlásila již řada významných světových univerzit a nastavila pravidla k jeho zajištění (MITHarvard UniversityUniversity of SouthamptonUniversity of Hong Kong,…).

Otevřený přístup k vědeckým informacím zajišťuje trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků (nejčastěji článků) bez omezení pro kohokoli.

Pokud hovoříme o OA, vždy se jedná o již publikované výsledky vědy a výzkumu. Otevřený přístup může být uskutečněn dvěma způsoby, a to zelenou cestou (autoarchivace, uložení článku do repozitáře) nebo zlatou cestou (otevřené časopisy).

 

Svoji podporu otevřeného přístupu vyjádřila v roce 2012 Univerzita Pardubice prostřednictvím Asociace knihoven vysokých škol ČR podpisem tzv. Berlínské deklarace.


Rychlé odkazy:

openaccess.cz (oficiální stránky Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ ČR věnované problematice OA v Česku)

Otevřený přístup k vědeckým informacím (kniha o současném stavu OA v ČR a ve světě)

Open Access v programu Horizont 2020


Kontaktní osoby v Univerzitní knihovně:

Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
false